Zaloguj się

Regulamin

Serwis Zamawiak.pl powstał z myślą o lokalnych wytwórcach produktów świeżych takich jak warzywa, owoce, nabiał, pieczywo, czy mięso i wędliny, którzy swoje najwyższej jakości produkty chcieliby zaoferować szerszemu gronu odbiorców, jednak bez pośrednictwa dużych dyskontów. Zamawiak.pl to również miejsce dla osób, które nieustannie poszukują lepszej jakość spożywanych produktów, których pochodzenie nie jest im obojętne.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Definicje:

Serwis – platforma internetowa www.zamawiak.pl
Administrator – właściciel Serwisu, Michał Studenny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STMVISION Michał Studenny, adres: ul. Suwalska 28/7, 54-104 Wrocław, NIP: 9880281348, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Sprzedawca – osoba (fizyczna albo prawna) dokonująca sprzedaży Towarów, oferująca je Kupującym.
Kupujący – osoba (fizyczna albo prawna) dokonująca transakcji ze Sprzedawcą.
Gość – osoba korzystająca z Serwisu bez posiadanego Konta lub niezalogowana.
Użytkownik – osoba (fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), która korzysta z serwisu Zamawiak.pl po zalogowaniu na swoje Konto.
Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.
Ogłoszenie – opisowa forma wypowiedzi, w której Sprzedający przedstawia propozycję sprzedaży swoich Towarów.
Towar – ujęte w ogłoszeniu dobra materialne przeznaczone do sprzedaży.
Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu
Transakcja – umowa (umowy) zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
Rejestracja – proces związany z utworzeniem Konta w Serwisie, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Administratora.
Dostawa – usługa przewozu towaru świadczona przez profesjonalnego przewoźnika.
Kategoria – rodzaj kategorii tematycznej do której przypisane jest ogłoszenie.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu. Użytkowanie Serwisu odbywa się z poszanowaniem prawa i według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
2. Rozpoczęcie korzystania z usług opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika lub Gościa warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Użytkownicy i Goście zobowiązują się do jego przestrzegania.
3. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do Serwisu (w szczególności w zakresie układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych), należą w całości do Administratora, za wyjątkiem treści pochodzących od Użytkowników. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy i Goście mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Administrator zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Serwisu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.
4. Pełne korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu możliwe jest po Rejestracji Konta. W ramach pełnego korzystania z Serwisu Użytkownik może:
a) przeglądać Ogłoszenia;
b) publikować Ogłoszenia;
c) edytować dodane przez siebie Ogłoszenia;
d) korzystać z Konta i ze wszystkich jego funkcjonalności;
e) odbierać oraz wysyłać wiadomości w ramach wewnętrznego komunikatora Serwisu.
5. Gość może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu wyłącznie w ograniczonym zakresie, tj.:
a. przeglądać Ogłoszenia;
b. kontaktować się ze Sprzedawcami korzystając z formularza kontaktowego;
c. dodawać komentarze.
6. Rejestracja Konta odbywa się poprzez:
a) wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym należy podać dane takie jak: adres e-mail, hasło i nazwa użytkownika;
b) zaakceptowanie Polityki Prywatności wraz z niniejszym Regulaminem.
Po wykonaniu powyższych czynności Rejestracja zostaje zakończona, a na adres e-mailowy podany przez Użytkownika zostanie wysłane powiadomienie potwierdzające założenie konta w Serwisie.
7. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do Konta oraz do dołożenia najwyższej staranności, aby nie dopuścić do ich utraty.
8. Korzystanie z usług Serwisu, zarówno w zakresie wskazanym w ust. 3 jak i ust. 4 powyżej, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może usunąć Konto w każdym czasie bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadkach określonych w ustępie 11 niniejszego paragrafu. Gość może zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik, w celu rozwiązania umowy, jest obowiązany usunąć Konto.
9. Użytkownik zapewnia, że dane, które podał podczas procesu Rejestracji są danymi prawdziwymi, z których Użytkownik może korzystać. Każda zmiana danych osobowych obliguje Użytkownika do ich aktualizacji w Serwisie.
10. Osoba prowadząca Konto w ramach Serwisu w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest umocowana do działania w imieniu i na rzecz na tego podmiotu.
11. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika lub jego usunięcia w przypadku:
a) gdy dane podane przez użytkownika są danymi nieprawdziwymi lub istnieją uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik w sposób nieuprawniony korzysta z cudzych danych osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadjącej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
b) gdy Użytkownik łamie zasady określone w niniejszym Regulaminie, zwłaszcza te określone w § 3 ust. 1 i 2;
c) gdy Użytkownik nie zalogował się na swoje Konto w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 30 dni przed upływem ww. terminu, Użytkownik otrzyma informację na adres mailowy o planowanym usunięciu konta. W celu wyrażenia chęci dalszego prowadzenia konta, Użytkownik powinien w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail zalogować się na swoje Konto. W przypadku usunięcia konta przez Administratora Serwisu ponowna Rejestracja konta z użyciem tych samych danych osobowych będzie możliwa;
d) gdy działanie Użytkownika zagraża bezpieczeństwu lub jest szkodliwe wobec innych Użytkowników;
e) gdy działanie Użytkownika w ramach Serwisu narusza obowiązujące prawo;
f) gdy jeden Użytkownik sam lub w porozumieniu z innym Użytkownikiem korzysta z kilku lub kilkunastu kont, dodając wielokrotnie Ogłoszenie o tej samej treści i tych samych parametrach;
g) w przypadku zgłoszenia na adres e-mailowy Administratora przez innego Użytkownika lub Użytkowników nadużycia, które po jego rozpatrzeniu okaże się zasadne.
12. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub usunięte, zostanie poinformowany o tym drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo podjąć czynności wyjaśniające poprzez kontakt z Administratorem na adres mailowy kontakt@zamawiak.pl.
13. Serwis nie jest platformą, w ramach której odbywają się Transakcje, a Administrator nie gwarantuje, że Użytkownicy oferujący swoje produkty są uprawnieni do zawierania ważnych umów sprzedaży. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników, ani za nienależyte wykonanie Transakcji po stronie Sprzedającego lub Kupującego. Wszelkie reklamacje związane z nabytym towarem Kupujący jest zobowiązany składać bezpośrednio do Sprzedającego. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakość oferowanych Towarów,
b) legalność Towarów;
c) bezpieczeństwo Towarów;
d) świeżość Towarów;
e) zdolność Sprzedającego do sprzedaży i obrotu Towarami;
f) wiarygodność i uczciwość Sprzedającego;
g) wypłacalność Kupującego;
h) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników;
i) sposób dostarczenia zakupionego Towaru.
14. Aby móc korzystać z Serwisu w pełnym zakresie, Gość lub Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
a. posiadanie urządzenia mobilnego lub stacjonarnego, umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, oraz
b. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w lit. a powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.
15. Administrator strony zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Serwis.
16. Awarie techniczne serwisu nie są zależne od Administratora, a ich wystąpienia nie da się przewidzieć. Administrator nie ponosi za odpowiedzialności za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub z powodu działania siły wyższej.

§ 2
Dodawanie ogłoszeń

1. Publikowanie Ogłoszeń oraz ich przeglądanie w ramach Serwisu odbywa się bezpłatnie.
2. W ramach Serwisu możliwe jest jedynie dodawanie Ogłoszeń związanych ze sprzedażą:
a) warzyw i owoców;
b) nabiału oraz jajek;
c) mięsa i wędlin;
d) ryb;
e) pieczywa;
f) wyrobów garmażeryjnych;
g) wyrobów cukierniczych;
h) miodu;
i) soków i przetworów;
j) olejów;
k) produktów sypkich.
Ogłoszenia związane ze sprzedażą towarów spoza ww. Kategorii są niedozwolone, a każdy taki przypadek będzie usuwany przez Administratora. Lista produktów, których oferty nie mogą zostać umieszczone w Serwisie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Ogłoszenie może zostać dodane przez każdego Użytkownika Serwisu.
4. Ogłoszenia są publikowane w Serwisie w kolejności chronologicznej (najnowsze ogłoszenie jest wyświetlane na samej górze Serwisu).
5. Przeglądanie Ogłoszeń jest możliwe zarówno dla Użytkowników jak i dla Gości korzystających z Serwisu.
6. Dodawanie Ogłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie przez Sprzedającego formularza dostępnego w ramach Serwisu. Ogłoszenie powinno odpowiadać wymaganiom opisanym na stronie www.zamawiak.pl/dla-sprzedawcy. Każde Ogłoszenie powinno zawierać rodzaj oraz ilość sprzedawanego Towaru lub Towarów, cenę, lokalizację Sprzedawcy, rodzaj Dostawy oraz obligatoryjnie być przypisane do jednej z dostępnych Kategorii. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany jest również formularz kontaktowy, za pomocą którego Goście jak i Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedającym. Dodatkowo osoby zalogowane w Serwisie mogą kontaktować się ze sobą za pomocą wewnętrznego komunikatora Serwisu.
7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany Kategorii ogłoszenia w przypadku gdy została ona przez Sprzedającego wskazana w sposób niewłaściwy;
b) edycji Ogłoszenia, jeśli jego treść zawiera sformułowania powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe;
c) usunięcia zdjęcia/zdjęć dodanych w ramach Ogłoszenia, jeśli są one nieadekwatne do jego treści, nie przedstawiają przedmiotu ogłoszenia, mają charakter pornograficzny, wulgarny lub obraźliwy, bądź w inny sposób naruszają prawa osób trzecich.
d) edycji lub usunięcia Ogłoszenia naruszającego postanowienia § 3 ust. 1 lub 2.
8. Po dodaniu Ogłoszenia Użytkownik otrzyma informację na adres e-mail o prawidłowym przesłaniu Ogłoszenia, wraz z informacją, że Ogłoszenie oczekuje na zaakceptowanie go przez Administratora.
9. Gdy Ogłoszenie zostanie zaakceptowane przez Administratora, Użytkownik dostanie na adres e-mail wiadomość z informacją o rozpoczęciu emisji jego Ogłoszenia.
10. Ogłoszenie zostaje dodane bezterminowo.
11. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z niniejszym Regulaminem i prawdą. Opis Towaru nie może wprowadzać w błąd oraz być niezgodny z jego specyfikacją.
12. Ogłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim oraz być wolne od słów uważanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.
13. Zdjęcia dodawane do Ogłoszenia muszą być związane z Towarem. Zabrania się używania zdjęć, do których Użytkownik nie jest uprawniony. Użytkownik może dodać do ogłoszenia maksymalnie 5 zdjęć.
14. Przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie Towar będący w posiadaniu/władaniu Użytkownika.
15. Sposób Dostawy Towaru wybierany jest przez Użytkownika będącego właścicielem Ogłoszenia.
16. Dodawanie kilku lub kilkunastu Ogłoszeń, których przedmiotem sprzedaży jest ten sam Towar/Towary jest zabronione i może skutkować zablokowaniem lub usunięciem konta.
17. Użytkownicy zobowiązują się do publikacji w ramach Ogłoszenia tylko takich treści, do których są uprawnieni. Wraz z publikacją Ogłoszenia, treści stanowiące przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaki, logotypy, wizerunek, opis oraz zdjęcia, Użytkownik zezwala Administratorowi na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych treści w następującym zakresie: utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych; rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania treści na stronach internetowych; publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemisja; użyczanie i wprowadzanie do obrotu. Użytkownik godzi się na możliwość wyszukania tych treści za pośrednictwem przeglądarek internetowych typu Google.
18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób trzecich, które kopiują lub rozpowszechniają Ogłoszenia pochodzące z Serwisu na stronach internetowych niepowiązanych z Serwisem.
19. Przedmiotu Ogłoszenia nie może stanowić poszukiwanie określonego rodzaju towaru.
20. W przypadku zbycia Towaru będącego przedmiotem Ogłoszenia, Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia Ogłoszenia. Jeśli przedmiotem Ogłoszenia jest więcej niż jeden Towar, Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swojego Ogłoszenia w zakresie usuwania z niego pozycji, które nie są już dostępne w sprzedaży.
21. Po zakończonej emisji Ogłoszenia, zostaje ono zarchiwizowane na koncie Użytkownika.

§ 3
Działania Użytkowników

1. Działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu powinny odbywać się z poszanowaniem osób trzecich, być zgodne z prawem, niniejszym Regulaminem, jak i dobrymi obyczajami.
2. Zabrania się podejmowania w ramach Serwisu działań w złej wierze, bezprawnych, w szczególności związanych z naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich w tym ich praw autorskich jak i własności intelektualnej, związanych z rozpowszechnianiem treści pornograficznych, terrorystycznych, rasistowskich lub dyskryminujących oraz uznawanych za niepochlebnych, obraźliwe, niemoralne czy kontrowersyjne. Każdy przejaw ww. zachowania może skutkować usunięciem Konta.
3. Zabrania się sprzedaży produktów spoza Kategorii wymienionych w § 2 ust. 2. Lista produktów, których oferty nie mogą zostać umieszczone w Serwisie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą wyrazić swoją opinię na temat transakcji z drugim Użytkownikiem, w szczególności oceniając jakość oferowanych przez niego produktów. Opinię można wyrazić zarówno w formie graficznej jak i opisowej.
5. Graficzna forma wyrażenia opinii polega na przyznaniu odpowiedniej ilości „gwiazdek” w pięciostopniowej skali, gdzie 1 „gwiazdka” jest oceną najniższą, natomiast 5 „gwiazdek” stanowi ocenę najwyższą.
6. W ramach graficznego wyrażania opinii ocenić można następujące elementy towarzyszące przeprowadzonej transakcji:
a) jakość produktu;
b) obsługa klienta;
c) dostawa.
7. W ramach opisowego wyrażenia opinii Użytkownik może podzielić się własnymi przemyśleniami związanymi z Transakcją z innym Użytkownikiem, zachowując przy tym kulturę wypowiedzi. Opinie zawierające wulgaryzmy oraz określenia uznane powszechnie za obraźliwe będą usuwane.

§ 4
Ryzyko związane z korzystaniem z usług

Administrator ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Zagrożenia mogą wystąpić pomimo stosowania przez Administratora środków zabezpieczających infrastrukturę Administratora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Możliwe zagrożenia to w szczególności:
a) Obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku;
a) Programy szpiegujące typu spyware, to jest programy śledzące działania Użytkownika, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
b) Spam, czyli niezamówiona informacja reklamowa (handlowa) przekazywana drogą elektroniczną;
c) Wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
d) Łamanie zabezpieczeń poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne, w celu do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
e) Czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
f) Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://zamawiak.pl/regulamin.
3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Administratora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie https://zamawiak.pl/regulamin i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
4. Korzystanie przez Użytkownika z usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy zobowiązują się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz zwyczajowo przyjętymi zasadami korzystania z internetu („netykietą”) oraz ogólnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi.
6. Reklamacje dotyczące usług można składać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail: kontakt@zamawiak.pl. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie oraz informacje kontaktowe. Reklamacje nie spełniające tych warunków będą pozostawione bez rozpoznania.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.