Zaloguj się

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www funkcjonującego pod adresem https://www.zamawiak.pl („Serwis”)
2. Operatorem Serwisu jest Michał Studenny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STMVISION Michał Studenny, adres: Suwalska 28/7, 54-104 Wrocław, NIP: 9880281348, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: michal.studenny@zamawiak.pl.
4. Operator jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z Serwisu.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe użytkowników w następujących celach:
o Prowadzenie systemu komentarzy;
o Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych;
o Prezentacja profilu użytkownika innym użytkownikom;
o Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników;
o Obsługa zapytań przez formularz;
o Dochodzenie, ustalanie i obrona roszczeń;
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
7. Podstawy prawne przetwarzania danych to:
o art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy – w zakresie prowadzenia systemu komentarzy, ogłoszeń drobnych, prezentacji profilu, wyświetlania ogłoszeń użytkowników;
o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych nieobowiązkowych, podawanych w panelu „Mój profil” oraz „Dodaj ogłoszenie” – zgoda na ich przetwarzanie.
W przypadku podania tych danych uważa się, że użytkownik wyraził dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie i publikację w celu prezentacji swoich ofert oraz profilu użytkownika; niepodanie danych nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji;
o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. do dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń oraz prowadzenia korespondencji (obsługi zapytań).

II. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
4. W celu ochrony danych, Operator m.in. regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze cyberFolks.pl

IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:
o firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
o inni użytkownicy Serwisu.
2. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane nie dłużej, niż do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie poprzez usunięcie danych w odnośnych formularzach, w których zostały one podane, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy o świadczenie usług, dane te nie będą przetwarzane dłużej niż do momentu usunięcia konta w Serwisie. W przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń – dane te będą przetwarzane do momentu, w którym przedawnieniu ulegną wszystkie możliwe roszczenia z danego stosunku prawnego. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym, dane te będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia wymiany ostatniej wiadomości w wątku kontaktowym.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących;
o ich sprostowania;
o usunięcia;
o ograniczenia przetwarzania;
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt I.7. wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane
w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie. Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu. Niepodanie danych skutkuje możliwością korzystania z Serwisu wyłącznie w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu.
7. W stosunku do Ciebie nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać zapisywaniu w logach administratora. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

VII. Analiza statystyczna

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane dane nieosobowe. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

VIII. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
o utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu 
i hasła;
o realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej (patrz pkt IX poniżej).
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to podmiotów: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

IX. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies, wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: